Έλεγχος Γνησιότητας

Σχετικά με τον Έλεγχο Γνησιότητας των στοιχείων του Π.Μ. των υπαλλήλων: Α_ΓΝΗΣΙΟΤ_24.05.2013_ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ Β_ΓΝΗΣΙΟΤ_16.12.2013_ΒΛΓΕΧ-363 Γ_ΓΝΗΣΙΟΤ_03.2014_ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 Δ_ΓΝΗΣΙΟΤ_18.07.2014_7Φ95Χ-Μ7Ρ Ε_ΓΝΗΣΙΟΤ_08.12.2014_Ω05ΓΧ-Θ3Β ΣΤ_2014_207304_E1_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Νόμοι, Π.Δ. & Εγκύκλιοι

ΝΟΜΟΙ   Δείτε τον ν.1566/1985 Δείτε τον ν. 2690/1999 Δείτε τον ν. 4692/2020 Δείτε τον ν. 4823/2021 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή